در حال بارگیری S

Loading Inspection

بسیاری از مسائل مربوط به بارگیری ظروف از جمله جایگزینی محصول ، انباشت ضعیف و افزایش هزینه ها به دلیل آسیب به محصولات و کارتن آنها بوجود آمده است. علاوه بر این ، ظروف همیشه دارای آسیب ، قالب ، نشت و پوسیدگی چوب هستند که می تواند تاثیری روی محصولات شما تا زمان تحویل داشته باشد.

بازرسی بارگیری حرفه ای بسیاری از این مشکلات را کاهش می دهد تا از یک فرآیند حمل و نقل بدون شگفتی روان اطمینان حاصل شود. چنین بازرسی به دلایل متعددی انجام می شود. 

بازرسی اولیه ظرف قبل از بارگیری برای شرایطی مانند رطوبت ، آسیب ، قالب و سایر موارد تکمیل می شود. در حالی که بارگیری در حال انجام است ، کارکنان ما به طور تصادفی محصولات ، برچسب ها ، وضعیت بسته بندی و کارتن های حمل و نقل را بررسی می کنند تا مقادیر ، سبک ها و سایر موارد مورد نیاز را تأیید کنند.